Skip Navigation

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chánh của quý vị, quý vị có thể yêu cầu dịch vụ thông dịch cho tài liệu Sandy Recovery (Phục Hồi từ Bão Sandy). Dịch vụ thông dịch này là miễn phí. Nếu quý vị cần thêm thông tin về dịch vụ thông dịch, xin gọi số 1-855-SANDYHM (1-855-726-3946). Khi người đại diện trả lời, xin cho họ biết ngôn ngữ thích hợp. Người đại diện có thể kết nối ngay với người thông dịch hoặc sắp xếp cho người thông dịch gọi lại vào giờ giấc tiện lợi cho quý vị.