Skip Navigation

Kung ang Ingles ay hindi ang inyong pangunahing wika, maaari kayong humiling ng mga serbisyo ng pagsasalin sa ibang wika para sa mga dokumento ng Panunumbalik mula kay Sandy na magagamit ng publiko. Ang mga sebisyo ng pagsasalin sa ibang wika ay makukuha nang walang bayad. Kung kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng pagsasalin sa ibang wika, mangyaring tawagan ang 1-855-SANDYHM (1-855-726-3946). Kapag sinagot ng kinatawan ang linya, ipaalam sa kanila ang naaangkop na wika. Ang kinatawan ay ikokonekta kayo kaagad sa isang tagapagsalin sa ibang wika o kaya magsasaayos para sa isang tagapagsalin sa ibang wika para tawagan kayo sa inyong kaginhawaan.