Skip Navigation

Si Anglè pa lang natifnatal ou, ou ka mande sèvis tradiksyon lang pou dokiman Sekou Sandy ki disponib pou piblik la. Sèvis tradiksyon lang sa yo disponib gratis. Si ou bezwen plis enfòmasyon sou sèvis tradiksyon yo, tanpri rele nimewo 1-855-SANDYHM (1-855-726-3946). Lè ajan an reponn liy lan, fè li konnen lang ki apwopriye a. Ajan an ap swa kapab konekte ou imedyatman avèk yon entèprèt oswa l ap fè aranjman pou rele ou nan lè k ap bon pou ou.